Ergoterapia – pracovná terapia alebo tiež terapia cielenou činnosťou (najčastejšie rôznych sebaobslužných aktívít) za účelom nácviku stratených alebo narušených zručností
Fibrilácia – nepravidelná srdcová činnosť (chvenie)
Ateroskleróza – ukladanie tukových látok do poškodenej vnútornej výstelky ciev (tukovatenie)
BMI – angl. body mass index, číslo vyjadrujúce pomer medzi telesnou výškou a hmotnosťou
EKG – (elektrokardiogram) záznam elektrickej ektivity srdca
CPAP – angl. continuous positive airway pressure = trvalý pretlak v dýchacích cestách
OSA – obštrukčné spánkové apnoe
IKTUS – cievna mozgová príhoda
CMP – cievna mozgová príhoda
NCMP – náhla cievna mozgová príhoda
Subarachnoidálne krvacanie – krvácanie vo vnútri lebky - pod mäkkú plenu mozgovú
TIA – angl. transient ischemic attack = prechodný mozgový atak (dočasná ischémia mozgu)
Hemiparéza – porucha hybnosti polovice tela
Hemianopsia – výpadok zraku v zmysle chýbania polovice zorných polí
Amauróza – výpadok zraku (porucha videnia)
Diplopia – dvojité videnie
Afázia – porucha reči (porozumenia alebo tvorby reči)
Apraxia – porucha „plánovania“ alebo koordinácie pohybov končatín, ktorá spôsobuje neschopnosť prevedenia konkrétnej činnosti – napr. česanie, úchop, vykročenie nohou apod.
Dysartria – porucha artikulácie
Ataxia – narušenie hybnosti (obvykle porucha koordinácie pohybov)
Trombolýza – rozpúšťanie zrazeniny v cieve pomocou liečiva
Mechanická trombektómia – odsatie zrazeniny z cievy prostredníctvom mechanických postupov cez trieslo (katétrom, stentom)
Plégia – strata hybnosti končatiny
Aspirácia – z angl. nasatie alebo nasávanie
Spasticita – stuhnutosť končatiny (často následkom mozgovej príhody) Inkontinencia – porucha zvieračov (napr. inkontinencia moču alebo stolice)
Kindle – elektronická čítačka kníh
Antiagregačná liečba – liečba, ktorá mení schopnosť krvných doštičiek tvoriť zrazeninu
Antikoagulácia – narušenie (spomalenie) procesu normálnej krvnej zrážanlivosti, antikoagulanciá = lieky, ktoré spomaľujú krvnú zrážanlivosť
Angiografia – zobrazovacie vyšetrenie ciev
Katetrizácia – zavedenie nástrojov do ciev v tele prostredníctvom vpichu v triesle, jednotlivé nástroje (špeciálne katétre) umožňujú napr. odstrániť zúženie cievy, zaviesť cievnu výstuž (stent) alebo odsať zrazeninu
Endarterektómia – chirurgický výkon, pri ktorom sa odstráni zúžená časť v tepny
Stent –tenká pružná trubička, ktorá sa vloží do vnútra cievy (napr. kvôli zúženiu alebo odstráneniu zrazeniny)
Klaudikácia –epizóda bolesti (napr. nôh), ktorá sa objavuje v nadväznosti na fyzickú aktivitu
Oxymetria – (tiež „saturácia“) = meranie nasýtenia krvi kyslíkom
Fibromuskulárna dysplázia – ochorenie cievnej výstelky, ktoré spôsobuje zúženie alebo upchatie priesvitu cievy
Karotída – prenesene z lat. arteria carotis teda krčná tepna
Spazmus – (angl. kŕč) stiahnutie alebo stuhnutie (napr. krvnej cievy alebo končatiny)
Artériopatia – ochorenie ciev
Encefalopatia – ochorenie alebo porucha mozgu, ktorá zasahuje mnoho jeho častí súčasne
Vaskulitída – zápal ciev
Arteritída – zápal tepien
Lymfóm – rakovina lymfatických ciest
Melatonín – hormón, ktorý ovplyvňuje najmä denný biorytmus – striedanie spánku a bdenia; tvorí sa v tele v nadväznosti na striedanie dňa a noci (svetla a tmy)