Kúpeľná liečba musí byť indikovaná, čo znamená, že stav pacienta musí zodpovedať podmienkam uvedeným v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť. Dôvodom pre kúpeľnú liečbu sú hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po uplynutí akútneho štádia, do 12 mesiacov od ich vzniku a hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po uplynutí akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov po vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľná liečba prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.

Nasledujúce informácie sú aktuálne 1. 9. 2017 (zmeny môžu nastať úpravami v sociálnych zákonoch štátu)

Kúpeľná liečba nemôže byť lekárom navrhnutá, ak má pacient niektorú z týchto ťažkostí:
 • opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy,
 • pokojová alebo nočná dýchavica,
 • chronické edémy (opuchy) s hepatomegáliou (zväčšenie pečene),
 • recidívy ochrnutia do roku od prvej príhody,
 • nebezpečenstvo embolizácie (upchávania cievy krvnou zrazeninou),
 • ťažké fatické poruchy (poruchy reči),
 • fajčenie,
 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo (najmä brušný týfus a paratýfus),
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie (syndróm charakterizovaný progresívnou stratou svalovej hmoty),
 • zhubné nádory počas liečby a po nej, s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu, okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna (nočné pomočovanie),
 • demencia,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenzia nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mmHg).

Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypíše lekár špecialista (neurológ, rehabilitačný lekár, internista) alebo všeobecný lekár na základe nálezu lekára špecialistu. Lekár k návrhu priloží výsledky vyšetrení a prípadné odporúčania. U pacientov po CMP je potrebné interné vyšetrenie. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení nesmie byť starší ako tri mesiace. Vystavenie návrhu hradí v plnom rozsahu zdravotná poisťovňa. Pacient by mal návrh podpísať a na uľahčenie kontaktu so zdravotnou poisťovňou môže uviesť aj svoje telefónne číslo. Kompletne vyplnený návrh s prílohami musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. Doba indikácie pri paréze v dôsledku CMP je maximálne 24 mesiacov od vzniku CMP.

Poisťovňa návrh schváli, ak spĺňa zákonom definované požiadavky, teda ak je kúpeľná liečba indikovaná, návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti a u pacienta sa nevyskytujú dôvody, pre ktoré lekár nemôže kúpeľnú liečbu navrhnúť. O návrhu má poisťovňa rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia. Poisťovňa potom zašle schválený návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Zoznam zmluvných kúpeľných zariadení je zverejnený na webových stránkach jednotlivých poisťovní. Informácie o tom, s ktorými kúpeľmi má poisťovňa uzatvorenú zmluvu, poskytuje poisťovňa aj telefonicky alebo na svojich pobočkách. V prípade, že chce pacient absolvovať kúpeľnú liečbu v konkrétnych kúpeľoch, s ktorými má jeho poisťovňa uzatvorenú zmluvu, mal by to zdravotnej poisťovni oznámiť ešte pred schválením kúpeľnej liečby, napríklad uvedením názvu kúpeľov na hornom okraji návrhu alebo v podpísanom liste. Po schválení kúpeľnej liečby už pacient nemá možnosť zmeniť kúpele, ktoré mu boli poisťovňou určené. Poisťovňa pošle pacientovi oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si pacient dohodne priamo s kúpeľným zariadením. Ak poisťovňa návrh neschváli, nie je možné sa proti tomu nijako odvolať. Návrh je však možné podať znovu, ak pacient spĺňa podmienky stanovené indikačným zoznamom.

Zdravotná poisťovňa hradí náklady na zdravotnú starostlivosť (procedúry) a náklady na ubytovanie a stravu. Pacient platí iba poplatok 1,70 € za každý deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň. Pacienti, ktorým bola priznaná dávka v hmotnej núdzi, platia tento poplatok iba za prvé tri dni pobytu. Od poplatku sú úplne oslobodení darcovia krvi, ktorí sú nositeľmi striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety. Ubytovanie poisťovňa uhrádza v štandardných podmienkach – v dvojposteľovej izbe so spoločným sociálnym zariadením mimo izby. Pacient si s ubytovacím zariadením môže dohodnúť aj lepšie ubytovanie a/alebo stravu, rozdiel medzi jeho cenou a štandardom hradeným poisťovňou však bude platiť sám.

Všetci pacienti platia daň z ubytovania vo výške stanovenej mestom/obcou, v ktorom/ktorej sa kúpele nachádzajú. Ťažko zdravotne postihnutí občania môžu mať nárok na zníženie alebo odpustenie dane z ubytovania po predložení preukazu ŤZP. Daň z ubytovania vyberá každé mesto a obec samostatne, informáciu o tom, či v danom meste alebo obci takáto možnosť je, pacientovi poskytne kúpeľné zariadenie alebo obecný úrad. Pacient so zdravotným postihnutím vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe môže požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Takúto požiadavku je potrebné uviesť priamo v návrhu na kúpeľnú starostlivosť, pričom lekár, ktorý návrh vypĺňa, musí potrebu sprevádzania pacienta odôvodniť. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu zdravotná poisťovňa uhrádza náklady na jeho pobyt vo výške 4,98 € za deň pobytu. Zvyšok ceny pobytu v kúpeľnom zariadení si sprievodca hradí sám. Náklady spojené
s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca. Maximálna dĺžka kúpeľného pobytu hradeného zdravotnou poisťovňou je 21 dní. Kúpeľnú starostlivosť hradenú poisťovňou možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku (teda je možné ju absolvovať dvakrát ročne).

Rehabilitácia

Na rehabilitačnú liečbu (ambulantnú alebo na hospitalizáciu) pacienta odporučí všeobecný lekár alebo lekár špecialista (napr. neurológ).

ŠTANDARDNE JE REHABILITAČNÁ LIEČBA HRADENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU NASLEDOVNE:

cvičenie – plne hradené bez obmedzenia
masáže, plávanie – hradených 10 procedúr za 3 mesiace,
elektroliečba, magnetoterapia, parafín – hradené 2 procedúry za 3 mesiace.

Ak chce pacient absolvovať rehabilitačnú liečbu v Kováčovej, rehabilitačný lekár musí vyplniť Návrh na rehabilitačnú liečbu v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová a odoslať ho na schválenie zdravotnej poisťovni. Pokiaľ poisťovňa návrh schváli, Národné rehabilitačné centrum bude pacienta kontaktovať s ponukou konkrétneho termínu pobytu. Keďže však ide o jediné pracovisko tohto druhu v Slovenskej republike, čakacie doby môžu byť značné.

Zdravotnícke pomôcky

Zdravotníckymi pomôckami, ktoré slúžia ľuďom po CMP na rehabilitáciu a zmiernenie dopadov ochorenia sú napr. záves končatiny, francúzska barla, chodúľ, mechanický vozík, bandáž, ortéza, polohovacie dlahy na končatiny alebo antidekubitný matrac. Zdravotnícke pomôcky sú buď viazané na lekársky poukaz alebo voľne predajné. Pomôcky viazané na lekársky poukaz musí predpísať lekár – špecialista alebo všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu. Voľne predajné pomôcky sa dajú kúpiť v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho poukazu a pacient si ich hradí v plnej výške. Zdravotnícke pomôcky viazané na lekársky poukaz prepláca zdravotná poisťovňa - úplne alebo čiastočne. Zdravotná poisťovňa nehradí všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na Slovensku dostupné, ale iba pomôcky zaradené v tzv. Kategorizačnom zozname. V ňom je uvedená cena pomôcky a výška doplatku pacienta. Aktuálny kategorizačný zoznam nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk v odkaze Kategorizácia a cenotvorba. O výške doplatku za zdravotnícku pomôcku je povinný informovať pacienta aj lekár, ktorý mu pomôcku predpisuje.

Pri každej zdravotníckej pomôcke je jeden typ bez doplatku. Napríklad celotelová antidekubitná podložka prešívaná je bez doplatku (plne hradená zdravotnou poisťovňou) a celotelová antidekubitná podložka molitanová je s doplatkom. S poukazom na výdaj zdravotníckej pomôcky ide pacient (alebo jeho blízky) do výdajne zdravotníckych pomôcok, kde mu ju vydajú. Zdravotnícke pomôcky sa dajú objednať aj cez internet, na webových stránkach výdajní zdravotníckych
pomôcok. V prípade niektorých veľmi drahých zdravotníckych pomôcok (napr. elektrický vozík) musí lekár ešte pred jej predpísaním požiadať zdravotnú poisťovňu o súhlas s úhradou pomôcky. Keď poisťovňa úhradu schváli, lekár pomôcku predpíše. Pokiaľ pacient používa vozík, kočík, chodúľku, krauler, ortézu (okrem ortézy prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí), môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s opotrebovaním bielizne, šatstva, obuvi a bytového zariadenia. Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa tiež vybavujú pomôcky, ktoré slúžia na uľahčenie sebaobsluhy a starostlivosti o domácnosť. Bližšie informácie o vybavovaní príspevkov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete v kapitole o ťažkom zdravotnom postihnutí.

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Ak potrebujete právnu radu v konkrétnom prípade, právnika môžete kontaktovať
telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 007 694.