Dátum konania

Pani profesorka pôsobí ako prednostka neurologickej kliniky UPJŠ v Košiciach a je odborným garantom kampane „Čas je mozog“, kde ČAS definuje ako kľúčovú veličinu, ktorá rozhoduje o živote a smrti pacienta, ktorého postihne náhla cievna mozgová príhoda (nCMP). Ako jediná na Slovensku získala nedávno titul FEAN (Fellow od European Academy of Neurology). Pani profesorka je garantom a ambasádorkou nášho občianskeho združenia Sekunda pre život. Aj napriek množstvu povinností, ktoré jej vyplývajú z funkcie Prednostky Neurologickej kliniky UPJŠ v Košiciach, šéfky Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, profesorky na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, sa postavila na čelo pracovnej skupiny MZ SR pre vytvorenie nového Odborného usmernenia, týkajúceho sa optimalizácie systému manažmentu pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Aj vďaka aktívnej participácii pani prof. Gdovinovej, máme dnes na Slovensku 43 iktových centier, čiže vysokošpecializovaných pracovísk pre liečbu nCMP, jednotný postup, podľa ktorého musia postupovať všetky záchranné zložky a iktové centrá pri liečba pacienta s nCMP, sanitky vybavené novými smartfónmi určenými na komunikáciu s aplikáciou medzi záchrannými zložkami a iktovými centrami a mnoho ďalších prínosov pre pacientov na záchranu života. Vďaka osobnému nasadeniu, odborným znalostiam, ochote a veľkému zanieteniu pani profesorky Gdovinovej sa nám podarilo za ostatný rok urobiť v oblasti povedomia o cievnej mozgovej príhode výrazný posun dopredu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch trombolyzovanosti pacientov na Slovensku. Zaslúžená a veľká vďaka patrí pani profesorke za záchranu tisícov životov pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou.